preloader
Scroll to top

Povolenie udelené, OC PLAZA môžu začať stavať!


ocplaza - 17. januára 2022

PLAZA získala rozhodnutie o povolení na odstránenie stavby. Ide o významný dokument, ktorý je posledným zásadným povolením pred začatím realizačných prác. Čo všetko sa bude na pozemku diať v najbližšom období?

Pozemky určené pre výstavbu PLAZA sa využívali ako nájomné parkovacie plochy mesta. Mesto Považská Bystrica ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie aktuálne povolil navrhovateľovi a investorovi NSO INVEST, s.r.o. odstránenie stavby parkoviska a chodníkov vrátane ich podkladových vrstiev. Zhotoviteľ OC PLAZA však na dvoch podzemných podlažiach vytvorí vyše 400 parkovacích miest.

Stavenisko čoskoro obrúbi dočasné, rozoberateľné, mobilné oplotenie. Pri búracích a zemných prácach sa investor zaviazal zredukovať prašnosť dostatočným kropením. Znečistené povrchy komunikácii očistia strojovou kefou alebo manuálne. Búracie práce zhotoviteľ zrealizuje v obvyklom a zaužívanom pracovnom čase.

Súčasťou povolenia o odstránení stavby je aj vybúranie osvetlenia parkovísk a chodníkov, ktoré sa nachádza v stredovom ostrovčeku parkoviska, vybúranie solitérnych prvkov mobiliáru ako sú pozostatky po kvetináčoch, lavičkách, odpadkových košoch, reklamných zariadeniach, parkovacích automatoch. Tieto „stavby“ a objekty boli dlho tŕňom v oku okoloidúcich práve pre ich nevyhovujúci technický stav. Prostredie sa v tejto frekventovanej lokalite príchodom OC PLAZA zásadne zlepší. Okrem iného pribudne množstvo zelene, vzrastené stromy, kríky a z pohľadu služieb napríklad predajcovia lokálnych a regionálnych produktov, kaviarne a gastroprevádzky.

V minulosti lokalita najviac odrádzala potenciálnych investorov z dôvodu prekládky sietí pod budúcou stavbou. Investor NSO INVEST, s.r.o. si je vedomý skutočnosti, že pozemky určené pre stavbu PLAZA križujú viaceré inžinierske siete, ktoré musia byť v rámci výstavby preložené. Zároveň kalkuluje aj s nákladmi na prekládku, nakoľko siete zasahujú alebo sa nachádzajú v tesnej blízkosti budúceho objektu a prekážali by najmä dvojúrovňovému podzemnému parkovisku. V súlade platnou legislatívou zrealizuje zhotoviteľ aj preložku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V zmysle projektovej dokumentácie je súčasťou stavby aj prekládka trafostanice a káblov podľa aktuálneho stavu v čase realizácie. Uskutoční sa aj prekládka plynovodu. Na pozemkoch OC PLAZA sa v súčasnosti nachádza zeleň, z ktorej časť je určená na výrub. Prestarnuté a choré rastliny nahradí nová výsadba na pozemkoch v okolí objektu, ale aj na jeho streche. Pochôdzna interaktívna zelená strecha bude unikátna ešte aj v iných ohľadoch, ale zeleň jej bude dominovať. PLAZA sa aj vďaka nej stane novou cieľovou destináciou pre komunitný život a spoločenské udalosti.

Podobné články